Vedtægter

Vedtægter

§1
Foreningens navn er ”Fuglebjerg Idrætsforening”. Foreningens hjemsted er Næstved kommune. Foreningen er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund og DGI midt-og vedtsjælland og dermed underlagt disses vedtægter.
 
§2
 
Foreningen, Fuglebjerg Idrætsforening, arbejder for udbredelsen af Fuglebjerg Idrætsforenings virke,
samt fremme af idrætten i lokalområdet.
 
§3
Stk. 1 Som aktive medlemmer kan alle optages.
Stk 2 Hovedbestyrelsen kan af Idrætsforeningen ekskludere et medlem eller en forening, der har skadet
foreningens formål, eller deslige optrådt foreningsskadeligt. Ved drøftelse af en eksklusionssag skal
eksklusionen vedtages med 3/5 flertal i Hovedbestyrelsen.
Stk. 3 Et ekskluderet medlem eller forening kan forlange eksklusionen anket på førstkommende
generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4 Ønsker et tidligere medlem eller forening igen at være medlem, kan dette kun ske med godkendelse
fra den myndighed, der sanktioneret eksklusionen.
§4
Foreningen kan optage passive medlemmer, på de af bestyrelsen fastsatte betingelser.
 
§5
Kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af de respektive afdelinger. Ligesom de enkelte afdelinger selv beslutter en evt. konsekvens af manglende kontingentbetaling.
 
§6
Stk.1 Foreningens medlemmer bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin respektive formue.
Stk.2 Medlemmernes økonomiske forpligtelse gælder udelukkende kontingent og aktivitetsbidrag
Stk.3 Medlemmerne har ikke krav på nogen del af foreningens formue
Stk.4 Foreningen tegnes af den til enhver tid siddende forretningsudvalg jf. §11
 
§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. For vedtægtsændring kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse og et forretningsudvalg
 
§8
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i juli kvartal og bekendtgøres med 14 dages varsel. Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 30 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§9
Stk 1 Ethvert medlem aktivt som passivt, der har betalt deres kontingent har stemmeret.
Stk 2 Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, der har været medlem af foreningen fra senest fire
uger forinden indkaldelse til den ordinære generalforsamling, og som på dette tidspunkt, har indbetalt
senest opkrævede kontingent.
Bestyrelsesarbejde er betinget af aktivt eller passivt medlemskab af idrætsforeningen, dette ekskluderer ikke udvalgsarbejde i det respektive afdelinger.

§10
Den ordinære generalforsamling skal bla. have flg. punkter på dagsordenen
1. valg af dirigent
2. formandens beretning af det forløbne år
3. kassèrens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. beretning fra de enkelte afdelinger
5. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalget, samt en suppleant. Medlemmerne vælges forskudt og for 2 år af gangen
6. valg af 2 revisorer samt en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig med forretningsudvalg bestående af formand, kassérer, og sekretær.
 
§ 11
Bestyrelsen består af mindst 1 medlem fra hver afdeling, som er repræsenteret til bestyrelsesmøderne. Derudover 3 medlemmer valgt jf. §11 stk.5. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Til afdelingernes årsmøder vælges en repræsentant til hovedbestyrelsen. Disse årsmøder skal være afholdt inden generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år. Stemmeberettiget på bestyrelsesmøderne er de 3 medlemmer valgt jf§11 stk.5 samt et medlem fra hver afdeling.
 
§12
Bestyrelsen kan hvis det findes nødvendigt, ansætte lønnet kassér og denne har såfremt han/hun ikke er indvalgt i bestyrelsen ikke stemmeret ved bestyrelsesmøderne.
 
§13
Såfremt foreningen ophæves, går den ejendele og formue til støtte for almennyttigt ungdomsarbejde i lokalområdet. For at ophæve foreningen, kræves det at 2/3 af de fremmødte ved en lovlig indvarslet generalforsamling stemmer for nedlæggelsen. Såfremt dette ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal bestemmer udfaldet.
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 30.oktober 1944-
Med senere ændringer vedtaget på generalforsamlingerne:
19. april 1971
26. april 1976
16. maj 1978
23. marts 1988
27. marts 1990
25. marts 1998
30 marts 1999
22. marts 2000
28. marts 2007
august 2013
26. oktober 2022
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen herunder.
 
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fuglebjerg IF | Byagervej 2 | 4250 Fuglebjerg